امروز: جمعه 6 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان

مقاله نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان دسته: علوم سیاسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 83 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

تحقیق درباره نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

توضیحات :

30 صفحه فایل word میباشد.نمام قواعد نگارشی رعایت شده است

بخشی ازمتن :

شناخت رفتارهای سیاسی در سازمان، حاصل کمک علوم سیاسی به رفتار سازمانی است. در دنیای امروز، نمی توان سازمانها را جدای از رفتارهای سیاسی درون آنها مورد مطالعه قرار داد. تصور اینکه افراد سازمان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی دارند بسیار خوشبینانه می نماید. البته رفتارهای سیاسی بخشی از شرح وظایف رسمی پرسنل در سازمان محسوب نمی شود، اما بخاطر تاثیرش بر کسب منافع و دفع خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است توزیع رفتارهای سیاسی در سطوح مختلف سازمان یکسان نیست، همچنان که احتمال رخ دادن آن در همه مواقع هم برابر نیست. کسانی که به این سیاستها مبادرت می ورزند آگاهانه به انواع بازیهای سازمانی روی می آورند که نقشی در نیل به اهداف سازمانی ندارد. هر چند که امکان حذف چنین رفتارهایی در سازمان وجود ندارد، اما آگاهی از نحوه بروز آنها می تواند مدیران را در کاهش اثرات مخربش یاری دهد...

فهرست مطالب :

چکیده

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ

رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ

رفتار سیاسی و اداراک سیاست سازمانی

اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ:

اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن:

دﻻﯾﻞ وﻗﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﻮد ﻧﻈﺎرﺗﯽ:

داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ:

اﺛﺮات رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن:

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی:

دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﻮی، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی:

اﺑﺰار معنویت ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری:

پیشینه پژوهش

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان , معنویت در رفتار سیاسی , تحقیق درباره نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان , رفتار سیاسی معنویت سیاسی کاری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر