امروز: پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

سخن نگارنده ...........................................................................................................

مقدمه ..................................................................................................................... 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1

2-مسئولیت كیفری ................................................................................................. 2

3-مسئولیت مدنی ................................................................................................... 2

- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ...... 2

- مباحث تكمیلی ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-كلیات ............................................................................................................ 7

2-1-تاریخچه ........................................................................................................ 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو  ........ 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-كلیات ........................................................................................................... 17

2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18

عنوان                                      صفحه

3-2-تفاوت جرم كیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ........................................................... 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ........................................................................ 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21

7-2-دسته بندی كلی تخلفات ................................................................................ 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22

7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................ 25

7-2-ج-تخلفات اداری ........................................................................................... 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ........................................................................... 29

8-2-رضایت شاكی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه      34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه .................... 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................ 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ............................................................................... 58

10-2-ب-مادة یك لایحة قانونی تصفیه ... ............................................................. 60

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-كلیات ........................................................................................................... 62

2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62

عنوان                                      صفحه

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران .................................................. 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ..................................................................... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی ............................................................. 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ..................... 68

 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... .................................................................. 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران      72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75

6-3-الف-تعریف مرور زمان ................................................................................... 75

6-3-ب-مرور زمان جرم ........................................................................................ 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات .................................................................................... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ....................................................................................... 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ........................................................................... 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........................................................................... 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی .................................................................................... 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78

6-3-چ-نكاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ...................................................... 78

عنوان                                      صفحه

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع ......................................................................................................... 84


سخن نگارنده :

سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست كه اول چیزی كه برعرصة خلقت پدیدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : «بنویس» قلم عرض كرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»

از آنجائیكه كانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی - تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید ؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتی را صرف پژوهش ، تنظیم و ارائه آن به كانون نمودم .

همانگونه  كه تقریرات این مكتوب ، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران علیرغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد - از یكسو - و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات - از سوی دیگر - است . لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به كرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول كلی حقوقی از قبیل : اصل تفسیر بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانین بماسبق ، اصل برائت و ... می شود كه این گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافیت كافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی
می باشد .

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : انواع تخلفات , مجازات های انتظامی , سردفتران , دفتریاران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر